Политики
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА НА \\\"ХИДРОМАРИН"\\\" АД
ПОЛИТИКА  ПО КАЧЕСТВО

„ХИДРОМАРИН“ АД се стреми да се утвърди като предпочитан изпълнител на подводни, инженерни и драгажни дейности, изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения, строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти. За целта ние сме амбицирани да развиваме отговорен бизнес, гарантиращ удовлетворяване на желанията на клиентите ни, чрез предоставяне на решения и подкрепа за изпълнение и на най-сложнитe водни проекти при поддържане на високо качество на услугите.

 

Ние се ангажираме да предприемем незабавни действия за наблюдавани отклонения, предотвратяване или намаляване на нежелани въздействия, ще извлечем поуки и ще ги използваме, за да предефинираме нашите практики, политика, цели и процедури за непрекъснато подобряване на резултатността и ефикасността на интегрираната система за управление на качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Ръководството на дружеството постоянно прави преглед на уменията и компетентността на служителите си, приобщава, насочва и подпомага персонала да допринася за ефикасността на интегрираната система.

За постигане на целите Ръководството определя конкретни измерими задачи за изпълнение, които с реализирането си да гарантират повишаване удовлетвореността на клиентите.

ПОЛИТИКА  ПО ОКОЛНА СРЕДА

Наш ангажимент е отговорно управление на дейността на фирмата за предотвратяване на замърсяването и възможно най-малко негативно въздействие върху околната среда. За повишаване доверието на нашите клиенти и партньори ръководството на дружеството декларира:

 • Установяване, прилагане, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на околната среда, чрез екологични решения за постигане на очакваните резултати;
 • Предотвратяване или намаляване на нежеланите въздействия, включително възможността външните условия на околната среда да влияят на организацията;
 • Стремеж към приобщаване към европейските и световни принципи и практики за управление на околната среда;
 • Определяне на своите аспекти на околната среда и свързаните с тях въздействия, като управлява тези,които намира за значими, според степента на възможен риск от настъпване на неблагоприятни влияния като ги намали до толкова ниски, колкото е възможно;
 • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието от дейността на организацията върху околната среда, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и ефективно използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци и непрекъснат стремеж към подобрение;
 • Стремеж към усъвършенстване на предлаганите услуги към такива, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Осигуряване на компетентен персонал, информиран относно политика, значими аспекти, потенциални и реални въздействия върху околната среда, свързани с тяхната работа, вменяване на лично отношение към важността на техния принос за постигане на ефективност на системата;
 • Готовност за реагиране по отношение на събития с потенциални неблагоприятни въздействия върху околната среда, осигуряване на информация и обучение на персонала, като гаранция за екологично отговорен начин на работа и понижаване рисковете от възникване на екологични инциденти;
 • Изграждане и поддържане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството на организацията, заедно със своите служители и работници, работи за непрекъснато подобряване на предлаганите продукти и услуги, реализирани в условията на здравословни и безопасни условия на труд, отговарящи на очакванията на заинтересованите страни при стриктно спазване н азаконовите и нормативни изисквания.

Практическото осъществяване на политиката ще се постигне чрез:

 • Ангажиране на личния състав за предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и демонстрирането им пред заинтересованите страни;
 • Осигуряване на пълно съответствие с и спазване на изискванията на действащото законодателство, отнасящи се до опасностите за здравето и безопасността при работа и на другите изисквания, приети от организацията;
 • Утвърждаване на доверие,коректност и обмен на информация склиентите, доставчици и контролни органи;
 • Разгласяване, въвеждане и запознаване на служителите от всички нива с политиката за здравословни и безопасни условия на труд и отговорността им за реализирането й;
 • Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред персонала в най-кратки срокове;
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за персонала;
 • Подготовка за действия при извънредни ситуации;
 • Полагане на всичкинеобходими усилия за предотвратяване на заболявания, инциденти и злополуки;

 

За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас